The American Center for Chinese Studies

International Shuai-Chiao Association


Chung Hua Kung-Fu & Tai-Chi Institute

Combat Shuai-Chiao

World Shuai Chiao Society

United States Shuai-Chiao Association