-- Song Dynasty 960-1279
Yue Wu Mu Wang

-- Ming Dynasty 1368-1644
Ji Long Feng

-- Qing Dynasty 1644-1911
Li Lao Neng
Guo Yun Shen
Song Shi Rong
Che Yong Hong
Li Cun Yi
Liu Mo Lin
Sun Lu Tang
Wang Ji Wu
Dong Zi Ying
Chu Gui Ting
Jiang Rong Qiao
Chen Pan Ling
Wang Shu Jin

-- Republic of China 1912-1948
Gong Zhong Xiang
Deng Fu Xing